پدیدآورندگان جم > معرفی محصولات
پدیدآورندگان جم > معرفی محصولات
اتیلن دی آمین تترا استیک اسید

اتیلن دی آمین تترا استیک اسید

کوکامیدو پروپیل هیدروکسی سولتین

کوکامیدو پروپیل هیدروکسی سولتین

سویا فتی اسید دی اتانول آمید

سویا فتی اسید دی اتانول آمید

َالکیل لاکتات

َالکیل لاکتات

انیدرید مالئیک

انیدرید مالئیک

الکیل بنزن سولفونیک اسید

الکیل بنزن سولفونیک اسید

اتیلن  گلیکول مونو استئارت

اتیلن گلیکول مونو استئارت

اسید استئاریک

اسید استئاریک

دی متیل آمینوپروپیل آمین (DMAPA)

دی متیل آمینوپروپیل آمین (DMAPA)

ایزوتیازولین

ایزوتیازولین

گلیسیرین

گلیسیرین

اسید سیتریک

اسید سیتریک

سدیم لوریل اتر سولفات (تگزاپن)

سدیم لوریل اتر سولفات (تگزاپن)

اسید فسفریک

اسید فسفریک

استرکوات

استرکوات

دی سدیم لوریل اتر سولفوسوکسینات

دی سدیم لوریل اتر سولفوسوکسینات

بنزالکونیوم کلراید

بنزالکونیوم کلراید

کوکامیدو پروپیل بتائین

کوکامیدو پروپیل بتائین

کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید

کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید

روغن نارگیل

روغن نارگیل